වීඩියෝ

වගකීමෙන් සහ විනිවිදභාවයෙන් යුත් රාජ්‍ය සේවයක්

SHARE NOW
මෙම ප්‍රකාශනයේ ප්‍රකාශිත අදහස් කතුවරුන්ගේ අදහස් ය. ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ අදහස් මෙයින් පිළිබිඹු නොවේ.

Related Posts