වීඩියෝ

පුරවැසියන්ට නැවත සිය මව් රටට පැමිණීමට ඇති අයිතිය සුරකිමු.

SHARE NOW
මෙම ප්‍රකාශනයේ ප්‍රකාශිත අදහස් ලේඛකයින්ගේ අදහස් ය. ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ අදහස් මෙයින් පිළිබිඹු නොවේ.

Related Posts